หน้าแรก     O-NET     PAT 1     วิชาสามัญ     สมาคม     ชีท     อื่นๆ    

สำหรับน้องๆที่ผมไม่มีโอกาสได้สอน สามารถโหลดชีทผมไปอ่านได้นะครับ พวกแบบ
ฝึกหัดต่างๆ จะมีเฉลยคำตอบอยู่ด้านหลัง สำหรับแบบฝึกหัดที่เป็นข้อสอบจริง จะมี
เลขข้อ กับ ปี อ้างอิง สามารถนำไปเปิดวีดีโอเฉลยจากเว็บของผมได้

และข้อสอบที่มีเครื่องหมาย * อยู่ แสดงว่าถูกดัดแปลงมาจากข้อสอบจริง
ด้วยเหตุผลบางอย่าง (เช่น ข้อสอบจริงผิด หรือ ตัดมาเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง)
และถ้าเจอที่ผิดในชีท รบกวนช่วยส่งข้อความมาบอกทาง Facebook Message ทีครับ

ชีท

เลขพื้น เลขเพิ่ม
4/1  เซต
 การให้เหตุผล
 จำนวนจริง
 เลขยกกำลัง
 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
 ระบบจำนวนจริง
 ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น
4/2  ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน
 อัตราส่วนตรีโกณมิติ
 ระบบสมการเชิงเส้น และเมทริกซ์
 ฟังก์ชัน
 เรขาคณิตวิเคราะห์
 ภาคตัดกรวย
5/1  ลำดับ และอนุกรม
 ความน่าจะเป็น
 เอกซ์โพเนนเชียล และลอการิทึม
 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
 เวกเตอร์ในสามมิติ
5/2  สถิติเบื้องต้น  จำนวนเชิงซ้อน
 ความน่าจะเป็น
6/1  การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
 การแจกแจงปกติ
 ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน
6/2  ลำดับอนันต์ และอนุกรมอนันต์
 แคลคูลัสเบื้องต้น
 กำหนดการเชิงเส้น