หน้าแรก     O-NET     PAT 1     วิชาสามัญ     สมาคม     ชีท     อื่นๆ    

ข้อสอบ & เฉลย

แยกตามปี
 PAT 1 (ต.ค. 59) (เฉลยถึงข้อ 35)
 PAT 1 (มี.ค. 59)
 PAT 1 (ต.ค. 58)
 PAT 1 (มี.ค. 58)
 PAT 1 (พ.ย. 57)
 PAT 1 (เม.ย. 57)
 PAT 1 (มี.ค. 57)
 PAT 1 (มี.ค. 56)
 PAT 1 (ต.ค. 55)
 PAT 1 (มี.ค. 55)
 PAT 1 (ธ.ค. 54)
 PAT 1 (มี.ค. 54)
 PAT 1 (ต.ค. 53)
 PAT 1 (ก.ค. 53)
 PAT 1 (มี.ค. 53)
 PAT 1 (ต.ค. 52)
 PAT 1 (ก.ค. 52)
 PAT 1 (มี.ค. 52)
 A-NET คณิตศาสตร์ (มี.ค. 52)
 A-NET คณิตศาสตร์ (มี.ค. 51)
 A-NET คณิตศาสตร์ (มี.ค. 50)
 A-NET คณิตศาสตร์ (ก.พ. 49)
แยกตามเรื่อง
4/1  เซต
 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
 ระบบจำนวนจริง
 ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น
4/2  ระบบสมการเชิงเส้น และเมทริกซ์
 ฟังก์ชัน
 เรขาคณิตวิเคราะห์
 ภาคตัดกรวย
5/1  เอกซ์โพเนนเชียล และลอการิทึม
 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
 เวกเตอร์ในสามมิติ
5/2  จำนวนเชิงซ้อน
 ความน่าจะเป็น
6/1  การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
 การแจกแจงปกติ
 ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล
6/2  ลำดับอนันต์ และอนุกรมอนันต์
 แคลคูลัสเบื้องต้น
 กำหนดการเชิงเส้น
 การคิด และแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์


วีดีโอเฉลย PAT 1 (พ.ย. 57)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
14. 16. 19. 20.
21. 27. 29.
34. 35. 38. 39. 40.
41. 43. 44.

วีดีโอเฉลย PAT 1 (เม.ย. 57)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45.

วีดีโอเฉลย PAT 1 (มี.ค. 57)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45.

วีดีโอเฉลย PAT 1 (มี.ค. 56)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

วีดีโอเฉลย PAT 1 (ต.ค. 55)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

วีดีโอเฉลย PAT 1 (มี.ค. 55)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

วีดีโอเฉลย PAT 1 (ธ.ค. 54)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

วีดีโอเฉลย PAT 1 (มี.ค. 54)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

วีดีโอเฉลย PAT 1 (ต.ค. 53)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

วีดีโอเฉลย PAT 1 (ก.ค. 53)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

วีดีโอเฉลย PAT 1 (มี.ค. 53)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

วีดีโอเฉลย PAT 1 (ต.ค. 52)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25.

วีดีโอเฉลย PAT 1 (ก.ค. 52)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

วีดีโอเฉลย PAT 1 (มี.ค. 52)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.