หน้าแรก     O-NET     PAT 1     วิชาสามัญ     สมาคม     ชีท     อื่นๆ    

ข้อสอบ & เฉลย

แยกตามปี
 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1 (ธ.ค. 59) (โจทย์อย่างเดียว)
 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 2 (ธ.ค. 59) (โจทย์อย่างเดียว)
 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1 (ธ.ค. 58)
 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 2 (ธ.ค. 58)
 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ (ม.ค. 58)
 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ (ม.ค. 57)
 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ (ม.ค. 56)
 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ (ม.ค. 55)
แยกตามเรื่อง
4/1  ระบบจำนวนจริง
 ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น
4/2  ระบบสมการเชิงเส้น และเมทริกซ์
 ภาคตัดกรวย
5/1  เอกซ์โพเนนเชียล และลอการิทึม
 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
 เวกเตอร์ในสามมิติ
5/2  จำนวนเชิงซ้อน
 ความน่าจะเป็น
6/1  การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
 การแจกแจงปกติ
6/2  ลำดับอนันต์ และอนุกรมอนันต์
 แคลคูลัสเบื้องต้น