หน้าแรก     O-NET     วิชาสามัญ     PAT 1     สมาคม     คลังโจทย์     อื่นๆ    

ข้อสอบ & เฉลย

แยกตามปี
  วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1 (มี.ค. 63)
  วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 2 (มี.ค. 63)
  วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1 (มี.ค. 62)
  วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 2 (มี.ค. 62)
  วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1 (มี.ค. 61)
  วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 2 (มี.ค. 61)
  วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1 (ธ.ค. 59)
  วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 2 (ธ.ค. 59)
  วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1 (ธ.ค. 58)
  วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 2 (ธ.ค. 58)
  วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ (ม.ค. 58)
  วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ (ม.ค. 57)
  วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ (ม.ค. 56)
  วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ (ม.ค. 55)
แยกตามเรื่อง
4/1   ระบบจำนวนจริง
  ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น
4/2   ระบบสมการเชิงเส้น และเมทริกซ์
  ภาคตัดกรวย
5/1   เอกซ์โพเนนเชียล และลอการิทึม
  ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
  เวกเตอร์ในสามมิติ
5/2   จำนวนเชิงซ้อน
  ความน่าจะเป็น
6/1   การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
  การแจกแจงปกติ
6/2   ลำดับอนันต์ และอนุกรมอนันต์
  แคลคูลัสเบื้องต้น