หน้าแรก     O-NET     วิชาสามัญ     PAT 1     สมาคม     คลังโจทย์     อื่นๆ    

ข้อสอบ & เฉลย

แยกตามปี
  สมาคม ม. ปลาย (พ.ย. 62)
  สมาคม ม. ปลาย (พ.ย. 61)
  สมาคม ม. ปลาย (พ.ย. 60)
  สมาคม ม. ปลาย (พ.ย. 59)
  สมาคม ม. ปลาย (พ.ย. 58)
  สมาคม ม. ปลาย (พ.ย. 57)
  สมาคม ม. ปลาย (พ.ย. 56)
  สมาคม ม. ปลาย (พ.ย. 55)
  สมาคม ม. ปลาย (พ.ย. 54)
แยกตามเรื่อง
4/1   เซต
  ตรรกศาสตร์
  ระบบจำนวนจริง
  ทฤษฎีจำนวน
4/2   ระบบสมการเชิงเส้น และเมทริกซ์
  ฟังก์ชัน
  เรขาคณิตวิเคราะห์
  ภาคตัดกรวย
5/1   เอกซ์โพเนนเชียล และลอการิทึม
  ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
  เวกเตอร์ในสามมิติ
5/2   จำนวนเชิงซ้อน
  ความน่าจะเป็น
6/1   สถิติ
  การแจกแจงปกติ
  ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน
6/2   ลำดับ และอนุกรม
  แคลคูลัส